RODO

Administratorem Twoich danych jest Biuro Rachunkowe RAAKS s.c. z siedzibą w Piastowie, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 534-20-39-060, REGON: 014847033. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodo@raaks.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem: 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30/303.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania usługi - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • finansowo-księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeżli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z biurem: 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30/303 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@raaks.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Biuro Rachunkowe RAAKS s.c. w ramach zawieranych z Tobą umów.